Search Results

Progres Raporti i Burimeve të Rinovueshme

07, 03, 2019

Progres Raporti i Burimeve të Rinovueshme për vitin 2017-2018 CP_RES Progress Report_template_Albania-2017-2018 Progres Raporti i Burimeve të Rinovueshme për vitin 2016-2017 CP_RES Progress Report_template_Albania-2016-2017

Lexo më shumë >

Shqipëria publikon raportin EITI për vitin 2013-2014

09, 02, 2018

Shqipëria publikon raportin EITI për vitin 2013-2014

Lexo më shumë >

Raporti i Shqipërisë për Burimet e Rinovueshme 2014-2015

09, 02, 2018

CP_RES Progress Report_template_Albania-2017

Lexo më shumë >

Raport i mbledhjes së Këshillit Teknik të AKBN

01, 08, 2017

Drejtoria Minerare përmbylli raportin e mbikqyrjes së  gjashtëmujorit të parë periudha Janar- Korrik 2017. Nr.5926 Prot, Datë 31.07.2017 vendimin e Këshillit Teknik të AKBN Nr.575 datë 26.07.2017 me temë “Mbikqyrja e Shfrytëzimit të Rezervave Minerare nga Subjektet Private”, ku janë detajuar: -respektimi i realizimit të projektit -respektimi i operacioneve të punës -raport i lëvizjes së rezervave -kryerjen e operacioneve të punës në përputhje me respektimin e normave të mjedisit   Në mbledhjen e Këshillit Teknik u vendos marrja e masave administrative për  propozim Ministrit. Subjekte private aktive janë 630 leje minerare, nga të cilat 312 leje janë në grupin e mineraleve...

Lexo më shumë >

Raporti mbi 300 Ditët e Energjisë dhe Industrisë

28, 07, 2014

AKBN mori pjesë në panelin “300 Ditët e Energjisë dhe Industrisë” të zhvilluar në kuadër të analizës së 300 ditëve qeverisje. Z. Dael Dervishi, Drejtor Ekzekutiv bëri prezantimin e punës së agjencisë duke u fokusuar në veprimtarinë e zhvilluar në fushën e Hidrokarbureve, Minierave, Hidroenergjitikës dhe Energjive të Rinovueshme. Në fjalën e tij z. Dervishi referoi si më poshtë: Në lidhje me Sektorin Hidrokarbur, doja të cilësoja që ky është sektori më i rëndësishëm i Ekonomisë Shqiptare përsa i përket kontributit që ky sektor jep në buxhetin e shtetit. AKBN ka një rol tepër të rëndësishëm në monitorimin e aktiviteteve...

Lexo më shumë >

URDHËR Nr.384, datë 20.5.2011 PËR MIRATIMIN E PROCEDURAVE TË REGJISTRIMIT DHE DOKUMENTACIONIT QË REGJISTROHET NË KADASTRËN MINERARE DHE NË REGJISTRIN MINERAR, SI DHE FORMA DHE PROCEDURAT E RAPORTIMIT TË KËTIJ DOKUMENTACIONI NGA ANA ZOTËRUESVE TË LEJ.MIN

19, 11, 2013

URDHËR Nr.384, datë 20.5.2011 PËR MIRATIMIN E PROCEDURAVE TË REGJISTRIMIT DHE DOKUMENTACIONIT QË REGJISTROHET NË KADASTRËN MINERARE DHE NË REGJISTRIN MINERAR, SI DHE FORMA DHE PROCEDURAT E RAPORTIMIT TË KËTIJ DOKUMENTACIONI NGA ANA E ZOTËRUESVE TË LEJEVE MINERARE Në zbatim të nenit 102, pika 4 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të nenit 44, pika 2 dhe nenit 56, pika 2, të ligjit nr.10 304, datë 15.7.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, URDHËROJ: 1. Regjistri minerar përfshin të gjitha të dhënat për regjimin juridik të sipërfaqeve të zonave minerare dhe të sipërfaqeve fqinje, pronësinë, situatën topografike të zonave...

Lexo më shumë >

Rregjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Prill 2021- Qershor 2021

24, 06, 2021

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE Nr. Rendor Data e kërkesës     Objekti i kërkesës     Data e përgjigjes Përgjigje   Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa     7 30.04.2021 Numrin e kontratave të miratuara për ndërtim HEC-esh në bashkitë Librazhd, Prrenjas, Gramsh, Elbasan; numrin e kontrolleve, kopje të procesverbaleve dhe kopje të masave që janë marrë në rast shkeljesh. 27.05.2021 Drejtoria e Monitorimit të Hec-eve, pranë AKBN, kryen monitorimin e përmbushjes së detyrimeve kontraktuale duke kontrolluar dokumentacionit ekonomik, juridik dhe tekoniko-ndërtimor si dhe kryen monitorime në terren për kontratat që ndodhen në fazën e ndërtimit. Aktet e monitorimit në...

Lexo më shumë >

Rregjistri i kërkesave dhe përgjigjeve për periudhën Janar – Mars 2021

01, 04, 2021

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE Nr. Rendor [1] Data e kërkesës[2] Objekti i kërkesës[3]     Data e përgjigjes[4] Përgjigje[5]   Mënyra e përfundimit të kërkesës[6] Tarifa[7]     1 21.01.2021 Kërkesë për informacion 02.02.2021   E plotë Nuk ka 2 22.01.2021 SW Project Albania 10.03.2021 AKBN nuk ka informacion lidhur me këtë kërkesë E refuzuar Nuk ka 3 25.01.2021 Kërkesë për informacion 19.02.2021   Informacioni që vjen pranë institucionit tonë në lidhje me prodhimin e energjisë elektrike nga Hidrocentralet “Seta 1-2, 3, 4”, si nga raportimet e shoqërisë koncensionare, ashtu edhe nga OSHEE sh.a është për të gjithë kontratën (pra për të katër...

Lexo më shumë >