Energjitë e Rinovueshme Sidebar

Ftesë për ekspertë

29. 03. 2018

Në kuadrin e projekteve me fondet buxhetore me tematike “Mbështetje për Burimet Natyrore” të cilat kryhen në mbështetje të politikave energjetike dhe të strategjive energjetike, Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore...

Lexo më shumë >

Bilanci Energjitik

17. 06. 2014

BILANCI ENERGJETIK është një dokument që paraqet situatën aktuale dhe rekomandon veprimet dhe ndryshimet që duhet të ndërmerren për të ardhmen në sektorin e energjisë në Republikën e Shqipërisë. Në...

Lexo më shumë >

Energjia – Gjeotermale

15. 04. 2010

Dokumenta Energjia-gjeotermale Burimet e energjise gjeotermale ne Shqiperi jane vleresuar si burime ujore te ngrohta te shtresave nentokesore te tokes, te cilat kane nje temperature te mjaftueshme per tu perdorur...

Lexo më shumë >

Energjia Diellore

15. 04. 2010

Dokumenta Energjia Diellore_webpage- pnud 2016 Shqipëria, me një pozicion te favorshëm gjeografik ne pellgun e detit Mesdhe, ka kushte klimatike shume te favorshme për shfrytëzimin e energjisë diellore. Intensiteti i...

Lexo më shumë >

Objektivat

14. 04. 2010

Shërben si organ i specializuar për Ministrin përgjegjës për energjinë, për problemet që lidhen me strategjinë dhe politikën në fushën e energjisë Promovon burimet e rinovushëm të energjisë si dhe...

Lexo më shumë >