Hidroenergjitika Sidebar

Situata hidroenergjitike

21. 09. 2016

Situata ne Sektorin Hidroenergjitik Duke filluar prej vitit 2002 deri më sot janë firmosur 183 kontrata koncesionare për ndërtimin e 524  hidrocentraleve me kapacitet 2165 MW dhe prodhim vjetor 9342,31 GWh,...

Lexo më shumë >

Kalendari i oponencës teknike

23. 07. 2015

LISTA E PROJEKTEVE TE ZBATIMIT NE PROCES LISTA E PROJEKTEVE TE ZBATIMIT TE MIRATUARA NGA OT LISTA E PROJEKTEVE TE ZBATIMIT TE REJA LISTA E STUDIMIT TE FISIBILITETIT NE PROCES...

Lexo më shumë >

Kuadri ligjor – procedura për koncensionet në Shqipëri

09. 12. 2013

Ligji nr, 125/2013 ” Per koncesionet dhe Partneritetin Publik Privat” Ky ligj përafron direktivën 2004/18/EC e Parlamentit Europian dhe të Këshillit, e 31 marsit 2004 për koordinimin e procedurave të...

Lexo më shumë >

Objektivat

18. 11. 2013

Në zbatim të V.K.M. Nr. 547, datë 09.08.2006 “ Për krijimin e Agjensisë Kombëtare të Burimeve Natyrore”, te ndryshuar me V.K.M. Nr. 202, datë 11.04.2007 “Disa shtesa dhe ndryshime në...

Lexo më shumë >

Përshkrim i përgjithshëm

06. 06. 2012

Territori hidrografik i Shqipërisë ka një sipërfaqe prej 44.000 km2 ose 57% më shumë se territori i saj. Shqipëria ka 8 lumenj kryesorë: Drini, Buna, Vjosa, Semani, Mati, Shkumbini, Ishmi...

Lexo më shumë >