Hidrokarburet Sidebar

Informacion për gjëndjen aktuale të marrëveshjeve hidrokarbure

15. 03. 2017

Një nga drejtimet e rëndesishme të punës së Drejtorisë së Hidrokarbureve, është ndjekja e zbatimit të Marrëveshjeve Hidrokarbure për kërkimin e naftës dhe gazit në det dhe në tokë. Aktualisht...

Lexo më shumë >

Objektivat

26. 11. 2013

Konsulton, propozon dhe bashkëpunon, me strukturat përkatëse të Qeverisë, për hartimin e politikave të saj në fushën e hidrokarbureve Negocion marrëveshjet e hidrokarbureve, sipas legjislacionit në fuqi Ndjek zbatimin e...

Lexo më shumë >

Përshkrim i përgjithshëm

26. 11. 2013

Historiku i kërkimit të naftës në Shqipëri Shenjat e bitumit ne Shqipëri janë përmendur në mënyrë të tërthortë nga natyralistët romake dhe greke më shumë se 19 shekuj më parë....

Lexo më shumë >

Situata aktuale e licensimit

26. 11. 2013

Dokumenta Situata aktuale e licensimit Situata aktuale e licencimit Aktualisht për kërkimin e naftës dhe gazit në Shqipëri, janë të lidhura disa Marrëveshje Hidrokarbure, në bazë të të cilave zhvillojnë...

Lexo më shumë >

Rregullore për procedurat e miratimit të marrveshjeve

26. 11. 2013

Kjo rregullore ka për objekt përcaktimin e procedurave të miratimit të marrëveshjeve hidrokarbure e licensë-marrëveshjeve, si dhe afatet përkatëse për miratimin e tyre. 1. Procedura për përgatitjen dhe miratimin e...

Lexo më shumë >