Hidrokarburet Sidebar

Informacion për gjëndjen aktuale të marrëveshjeve hidrokarbure

15. 03. 2017

Një nga drejtimet e rëndesishme të punës së Drejtorisë së Hidrokarbureve, është ndjekja e zbatimit të Marrëveshjeve Hidrokarbure për kërkimin e naftës dhe gazit në det dhe në tokë. Aktualisht...

Lexo më shumë >

Përshkrim i përgjithshëm

26. 11. 2013

Historiku i kërkimit të naftës në Shqipëri Shenjat e bitumit ne Shqipëri janë përmendur në mënyrë të tërthortë nga natyralistët romake dhe greke më shumë se 19 shekuj më parë....

Lexo më shumë >

Situata aktuale e licensimit

26. 11. 2013

Dokumenta Situata aktuale e licensimit Situata aktuale e licencimit Aktualisht për kërkimin e naftës dhe gazit në Shqipëri, janë të lidhura disa Marrëveshje Hidrokarbure, në bazë të të cilave zhvillojnë...

Lexo më shumë >

Rregullore për procedurat e miratimit të marrveshjeve

26. 11. 2013

Kjo rregullore ka për objekt përcaktimin e procedurave të miratimit të marrëveshjeve hidrokarbure e licensë-marrëveshjeve, si dhe afatet përkatëse për miratimin e tyre. 1. Procedura për përgatitjen dhe miratimin e...

Lexo më shumë >

Kuadri ligjor

26. 11. 2013

Ligji nr. 7746    datë 28/7/1993, “Për hidrokarburet (kërkimi dhe prodhimi)”, i ndryshuar” Ligji no. 182, “Tarifa” Ligji nr. 180, date 28.12.2013 Ligji nr. 183, date 28.12.2013 Proçedurat ligjore për...

Lexo më shumë >