Drejtoria Hidrokarbure

Ligji nr. 7746, datë 28/7/1993, “Për hidrokarburet (kërkimi dhe prodhimi)”, i ndryshuar

03. 04. 2017

“Ligji nr. 7746, datë 28/7/1993, Për hidrokarburet (kërkimi dhe prodhimi), i ndryshuar”

Lexo më shumë >

Marrëveshjet hidrokarbure: Kompanitë

25. 01. 2017

Kompanitë Albpetrol sh.a kontrollon pjesën më të madhe të vendburimeve dhe depozitave të naftës në Shqipëri. Duke filluar nga viti 2004, në territorin e Republikës së Shqipërisë veprojnë 5 kompani,...

Lexo më shumë >

Ligji nr. 7746 datë 28.07.1993 “Për hidrokarburet”, i përditësuar

21. 12. 2016

Ligji nr. 7746 datë 28.07.1993 “Për hidrokarburet”, i përditësuar  

Lexo më shumë >

Udhëzim Nr. 32, dt. 24.10.2008 – Për procedurat e rimbursimit të akcizës së lëndëve djegëse të konsumuara në serrat me ngrohje dhe prodhimin e produkteve industriale dhe agroindustriale, të cilat përdoren për nevojat teknologjike të prodhimit

27. 01. 2014

Udhëzim Nr. 32, dt. 24.10.2008 – Për procedurat e rimbursimit të akcizës së lëndëve djegëse të konsumuara në serrat me ngrohje dhe prodhimin e produkteve industriale dhe agroindustriale, të cilat...

Lexo më shumë >

Rregullore për rregjistrimin e kontraktorëve dhe nënkontraktorëve

26. 01. 2014

Rregullore për regjistrimin e kontraktorëve dhe nënkontraktorëve

Lexo më shumë >

Protokoll mbi marrëveshjen për përcaktimin e niveleve të thellësisë së shtrirjes së koncesioneve të albpetrolit në thellësi të vendburimeve që ndodhen në zonat e tij të licencës.

26. 01. 2014

Protokoll mbi marrëveshjen për përcaktimin e niveleve të thellësisë së shtrirjes së koncesioneve të albpetrolit në thellësi të vendburimeve që ndodhen në zonat e tij të licencës.

Lexo më shumë >