Kuadri Ligjor i AKBN

VKM Nr. 584 dt. 2.11.2002 – Për kursimin e energjisë dhe ruajtjen e ngrohtësisë në ndërtime

02. 11. 2000

VENDIM Nr.584, datë 2.11.2000 PËR KURSIMIN E ENERGJISË DHE RUAJTJEN E NGROHTËSISË NË NDËRTIME Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, dhe të neneve 4 dhe 18, të ligjit nr.8402,...

Lexo më shumë >