Kuadri Ligjor i AKBN

VKM 1203 dt. 27.08. 2008 – Për përcaktimin e vlerës së saktë, në përqindje, të rentës së pasurisë minerare sipas vlerës së tregut, për çdo mineral apo grup mineralesh

27. 08. 2008

VENDIM Nr.1203, datë 27.8.2008 PËR PËRCAKTIMIN E VLERËS SË SAKTË, NË PËRQINDJE, TË RENTËS SË PASURISË MINERARE SIPAS VLERËS SË TREGUT, PËR ÇDO MINERAL APO GRUP MINERALESH Në mbështetje të...

Lexo më shumë >

VKM 1306 dt. 24.09.2008 – Për disa ndryshime në vendimin Nr. 1203, dt. 27.08.2008, të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e vlerës së saktë, në përqindje, të rentës së pasurisë minerare, sipas vlerë së tregut, për çdo mineral apo grup mineralesh”

27. 08. 2008

VENDIM Nr.1306, datë 24.9.2008 PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.1203, DATË 27.8.2008 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR PËRCAKTIMIN E VLERËS SË SAKTË, NË PËRQINDJE, TË RENTËS SË PASURISË MINERARE, SIPAS...

Lexo më shumë >

Vendim Nr. 1158, dt. 13.08.2008 – Për përcaktimin e kushteve dhe të procedurave për rimbursimin e akcizës së lëndëve djegëse, të konsumuara në serrat me ngrohje për prodhimin e produkteve industriale e agroindustriale, të cilat përdoren për nevojat teknologjike të prodhimit

12. 08. 2008

VENDIM Nr.1158, datë 13.8.2008 PËR PËRCAKTIMIN E KUSHTEVE DHE TË PROCEDURAVE, PËR RIMBURSIMIN E AKCIZËS SË LËNDËVE DJEGËSE, TË KONSUMUARA NË SERRAT ME NGROHJE, PËR PRODHIMIN E PRODUKTEVE INDUSTRIALE E...

Lexo më shumë >

Ligji Nr. 9072 dt. 22.05.2003 – Për sektorin e energjisë elektrike

22. 05. 2003

LIGJ Nr .9072, datë 22.5.2003 PËR SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKËS...

Lexo më shumë >

Procedurat e GO dhe CGJ

21. 05. 2003

Baza ligjore Ligji nr. 9072 datë 22.05.2003 “ Për Sektorin e Energjisë Elektrike” i ndryshuar , Rregullat dhe procedurat e certifikimit të prodhimit të energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme...

Lexo më shumë >

Vendim Nr. 38 dt. 16.01.2003 – Për miratimin e normave të rregullave dhe kushteve të projektimit dhe të ndërtimit, të prodhimit dhe ruajtjes së nxehtësisë në ndërtesa

16. 01. 2003

VENDIM Nr. 38, datë 16.1.2003 PËR MIRATIMIN E NORMAVE, TË RREGULLAVE DHE KUSHTEVE TË PROJEKTIMIT DHE TË NDËRTIMIT, TË PRODHIMIT DHE RUAJTJES SË NXEHTËSISË NË NDËRTESA Në mbështetje të nenit...

Lexo më shumë >

Ligji Nr. 8987 dt. 24.12.2002 – Për krijimin e kushteve lehtësuese për ndërtimin e burimeve të reja të prodhimit të energjisë elektrike

24. 12. 2002

L I G J Nr. 8987, datë 24.12.2002 PËR KRIJIMIN E KUSHTEVE LEHTËSUESE PËR NDËRTIMIN E BURIMEVE TË REJA TË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE Në mbështetje të neneve 78 pika...

Lexo më shumë >

Ligji Nr. 8937 dt 12.9.2002 – Për ruajtjen e nxehtësisë në ndërtesa

11. 09. 2002

Nr. 8937, datë 12.9.2002 PËR RUAJTJEN E NXEHTËSISË NË NDËRTESA Në mbështetje të neneve 78, 81 pika 1 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,...

Lexo më shumë >