Kuadri Ligjor i AKBN

Vendim Nr.741, datë 9.9.2015 PËR MIRATIMIN E FORMËS ,RASTEVE TË KTHIMIT DHE MËNYRËS SË LLOGARITJES TË GARANCIVE FINANCIARE PËR REHABILITIMIN E MJEDISIT,PËR REALIZIMIN E PROGRAMIT MINIMAL TË PUNËS DHE REALIZIMIN E INVESTIMIT NË VEPRIMTARINË MINERARE (ndryshuar me VKM nr.865, datë 29.12.2021)

25. 08. 2022

Vendim Nr.741, datë 9.9.2015 PËR MIRATIMIN E FORMËS ,RASTEVE TË KTHIMIT DHE MËNYRËS SË LLOGARITJES TË GARANCIVE FINANCIARE PËR REHABILITIMIN E MJEDISIT,PËR REALIZIMIN E PROGRAMIT MINIMAL TË PUNËS DHE REALIZIMIN...

Lexo më shumë >

Rregullore për Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit për Shqyrtimin e Dokumentacionit dhe Miratimit të Planeve Vjetore të Punës, të Zotëruesve të Lejeve Minerare të Shfrytëzimit

25. 08. 2022

Rregullore për Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit për Shqyrtimin e Dokumentacionit dhe Miratimit të Planeve Vjetore të Punës, të Zotëruesve të Lejeve Minerare të Shfrytëzimit

Lexo më shumë >

Ligji Nr.10 304, Datë 15.07.2010 Për Sektorin Minerar në Republikën e Shqipërisë i ndryshuar me ligjin Nr.65 /2021

25. 08. 2022

Ligji Nr.10 304, Datë 15.07.2010 Për Sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë i ndryshuar me ligjin Nr.65 2021

Lexo më shumë >

Rregullore e ndryshuar e “Komisionit të Shqyrtimit të Programeve Vjetore në Sektorin Minerar” si dhe “Lidhja nr. 1”

03. 12. 2021

Regullore për organizimin dhe funksionimin e komisionit për shqyrtimin e dokumentacionit dhe miratimit të planeve vjetore të punës të zotëruesve të lejeve minerare të shfrytëzimit Lidhja 1

Lexo më shumë >

VENDIM Nr. 816, datë 16.11.2016 PËR STRUKTURËN, KRITERET E PËRZGJEDHJES DHE MARRËDHËNIET E PUNËS SË PUNONJËSVE TË NJËSISË PËRGJEGJËSE NË AUTORITETET PUBLIKE, NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 60/2016, “PËR SINJALIZIMIN DHE MBROJTJEN E SINJALIZUESVE”

29. 10. 2021

VENDIM Nr. 816, datë 16.11.2016 PËR STRUKTURËN, KRITERET E PËRZGJEDHJES DHE MARRËDHËNIET E PUNËS SË PUNONJËSVE TË NJËSISË PËRGJEGJËSE NË AUTORITETET PUBLIKE, NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 60/2016, “PËR SINJALIZIMIN...

Lexo më shumë >

LIGJI Nr. 60/2016 “PËR SINJALIZIMIN DHE MBROJTJEN E SINJALIZUESVE”

29. 10. 2021

LIGJI Nr. 60/2016 “PËR SINJALIZIMIN DHE MBROJTJEN E SINJALIZUESVE” ligj-nr-60-dt-për-sinjalizimin-dhe-mbrojtjen-sinjalizuesve

Lexo më shumë >