Laboratori

Laboratori Fiziko-Kimik

22. 09. 2014

Sektori Laboratorit vepron ne perberje te Drejtorise Minerare prane AKBN-se dhe perbehet nga dy njesi te veçanta laboratorike te pajisura me aparaturat dhe paisjet e duhura bashkekohore; 1. Laboratori teknollogjik...

Lexo më shumë >