Legjislacioni

VENDIM Nr. 741, datë 9.9.2015

02. 10. 2015

VKM, Nr.741, date 09.09.2015, “Per miratimin e formes, rasteve te kthimit dhe menyres se llogaritjes te garancive financiare per rehabilitimin e mjedisit, për realizimin e programit minimal të punës dhe...

Lexo më shumë >

Përditësim i legjislacionit minerar

11. 09. 2015

Udhezim_Nr._10_date_26.01.2015 Udhezim_nr.718%2c_date_03.10.2011_Garancite Urdher_nr.813%2c_date_17.10.2011_Mbetjet_Minerare %281%29 Urdheri_nr.737%2c_date_06.10.2011%2c_Amendimi_Plani_Vjetor VKM nr.233 Date 23.3.2011 EITI Vkm_nr.442%2c_date_16.06.2011_metalet_e_cmuar Ligje minerare te perditesuara

Lexo më shumë >

Ligj Nr.7853, date 29.7.1994 “Për disa shtesa në ligjin nr.7746, datë 28.7.1993 “Për hidrokarburet (kërkimi dhe prodhimi)”

26. 01. 2014

Ligj Nr.7853, date 29.7.1994 “Për disa shtesa në ligjin nr.7746, datë 28.7.1993 “Për hidrokarburet (kërkimi dhe prodhimi)”

Lexo më shumë >