Drejtoria Minerare

VKM nr. 301, datë 20.04.2016

29. 04. 2016

“Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 320, datë 21.4.2011, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e procedurave e të kritereve të konkurrimit dhe të afateve të shqyrtimit të...

Lexo më shumë >

Urdhër nr.114, datë 10.03.2014

21. 07. 2014

Urdhër i Ministrit nr.114, datë 10.03.2014

Lexo më shumë >

VKM nr.942, datë 17.11.2010

14. 01. 2014

VKM nr.942, datë 17.11.2010

Lexo më shumë >

VKM nr.479, datë 29.06.2011

14. 01. 2014

VKM nr.479, datë 29.06.2011

Lexo më shumë >

VKM nr.442, datë 16.06.2011

14. 01. 2014

VKM nr.442, datë 16.06.2011

Lexo më shumë >