Drejtoria Minerare

VKM 1306 dt. 24.09.2008 – Për disa ndryshime në vendimin Nr. 1203, dt. 27.08.2008, të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e vlerës së saktë, në përqindje, të rentës së pasurisë minerare, sipas vlerë së tregut, për çdo mineral apo grup mineralesh”

27. 08. 2008

VENDIM Nr.1306, datë 24.9.2008 PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.1203, DATË 27.8.2008 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR PËRCAKTIMIN E VLERËS SË SAKTË, NË PËRQINDJE, TË RENTËS SË PASURISË MINERARE, SIPAS...

Lexo më shumë >

VKM 1203 dt. 27.08. 2008 – Për përcaktimin e vlerës së saktë, në përqindje, të rentës së pasurisë minerare sipas vlerës së tregut, për çdo mineral apo grup mineralesh

27. 08. 2008

VENDIM Nr.1203, datë 27.8.2008 PËR PËRCAKTIMIN E VLERËS SË SAKTË, NË PËRQINDJE, TË RENTËS SË PASURISË MINERARE SIPAS VLERËS SË TREGUT, PËR ÇDO MINERAL APO GRUP MINERALESH Në mbështetje të...

Lexo më shumë >