Njoftime

Njoftim për subjektet minerare që nuk kanë sjellë informacionet tremujore

30. 01. 2014

AKBN njofton të gjithë subjektet minerare të respektojnë afatet për dorëzimin e informacioneve 3-mujore. Çdo subjekt duhet të paraqesë informacion mbi realizimin e investimeve pranë strukturës përgjegjëse, çdo 3 muaj,...

Lexo më shumë >

Njoftim për subjektet minerare

28. 01. 2014

Njoftohen të gjithë subjektet që ushtrojnë aktivitetin minerar në Republikën e Shqipërisë, që: 1.Informacionet tremujore duhet të dërgohen sipas datës kalendarike vjetore, dhe jo në bazë të datës së marrjes...

Lexo më shumë >

Njoftim lidhur me hyrjen në fuqi të proçedurës së re për trajtimin e kërkesave të kontraktorëve dhe nënkontraktorëve që zhvillojnë aktivitete në operacionet hidrokarbure

17. 12. 2013

Në kuadrin e reformave për rritjen e transparencës publike me procedurat që AKBN kryen në interes të sektorit privat, si dhe për rritjen e eficencës administrative dhe përmirësimin e marrëdhënies...

Lexo më shumë >

Njoftim për të gjitha subjektet që zotërojnë leje minerare

05. 12. 2013

Njoftohen të gjitha subjektet që zoterojnë leje minerare që të paraqesin dokumentacionin e nevojshem pranë AKBN, Tiranë, për miratimin e Programit Vjetor të Punes brenda afateve të përcaktuara me ligj...

Lexo më shumë >

Njoftim për subjektet minerare

14. 11. 2013

Njoftohen të gjitha subjektet minerare që brenda afatit 30-ditësh të dorëzojnë në zyrën e protokollit në AKBN, një CD me të gjitha materialet grafike-teorike dhe një tabelë ku të pasqyrohen...

Lexo më shumë >