Njoftime

Ftesë për ekspert në projektet “Mbështetje për burimet natyrore (kërkim –zhvillim)”

13. 10. 2014

Në kuadrin e projekteve me fondet buxhetore me tematikë “Mbështetje për burimet natyrore” , të cilat kryhen në mbështetje të politikave energjetike dhe të strategjive energjetike, Agjencia Kombëtare e Burimeve...

Lexo më shumë >

Njoftim për subjektet minerare për dorëzimin e informacionit 3-mujor

15. 07. 2014

Në zbatim të Nenit 102, pika 4 e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të Nenit 36, pika 23 dhe Nenit 56, pika 2 të ligjit Nr. 10 304, datë 15.7.2010...

Lexo më shumë >

Njoftim për subjektet minerare që nuk kanë sjellë informacionet tremujore

30. 01. 2014

AKBN njofton të gjithë subjektet minerare të respektojnë afatet për dorëzimin e informacioneve 3-mujore. Çdo subjekt duhet të paraqesë informacion mbi realizimin e investimeve pranë strukturës përgjegjëse, çdo 3 muaj,...

Lexo më shumë >

Njoftim për subjektet minerare

28. 01. 2014

Njoftohen të gjithë subjektet që ushtrojnë aktivitetin minerar në Republikën e Shqipërisë, që: 1.Informacionet tremujore duhet të dërgohen sipas datës kalendarike vjetore, dhe jo në bazë të datës së marrjes...

Lexo më shumë >

Njoftim lidhur me hyrjen në fuqi të proçedurës së re për trajtimin e kërkesave të kontraktorëve dhe nënkontraktorëve që zhvillojnë aktivitete në operacionet hidrokarbure

17. 12. 2013

Në kuadrin e reformave për rritjen e transparencës publike me procedurat që AKBN kryen në interes të sektorit privat, si dhe për rritjen e eficencës administrative dhe përmirësimin e marrëdhënies...

Lexo më shumë >