Rreth Nesh

Vizioni

Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore (AKBN) mbron dhe miradministron interesat e shtetit shqiptar në fushat hidrokarbure, minerare dhe energjitike.