Kuadri Ligjor i AKBN

PËR MIRATIMIN DHE ZBATIMIN E PLANIT TË INTEGRITETIT PËR AGJENCINË KOMBËTARE TË BURIMEVE NATYRORE

21. 12. 2023

PËR MIRATIMIN DHE ZBATIMIN E PLANIT TË INTEGRITETIT PËR AGJENCINË KOMBËTARE TË BURIMEVE NATYRORE

Lexo më shumë >

VKM nr. 696 dt.06.12.2023 për disa shtesa dhe ndryshime në VKM nr.820 dt.21.10.2020 për miratimin e procedurës të kategorive,kërkesave të kualifikimit

21. 12. 2023

VKM nr. 696 dt.06.12.2023 për disa shtesa dhe ndryshime në VKM nr.820 dt.21.10.2020 për miratimin e procedurës të kategorive,kërkesave të kualifikimit

Lexo më shumë >

VKM 751 datë 26.10.2016 Plani minerar 3 Vjeçar 2016-2018

24. 11. 2023

VKM 751 date 26.10.2016 Plani minerar 3 Vjecar 2016-2018

Lexo më shumë >

VKM 664 datë 10.10.2019 Plani minerar 3 Vjeçar 2019-2021

24. 11. 2023

VKM 664 datë 10.10.2019 Plani minerar 3 Vjecar 2019-2021

Lexo më shumë >

VKM 380 datë 01.06.2022 Plani minerar 3 Vjeçar 2022-2024

24. 11. 2023

VKM 380 datë 01.06.2022 Plani minerar 3 Vjecar 2022-2024

Lexo më shumë >

Vendimi nr. 12 datë 30.12.2013 mbi Këshillin Teknik

24. 11. 2023

Vendimi nr 12 datë 30.12.2013 mbi Këshillin Teknik

Lexo më shumë >

Vendim nr 357, datë 26.05.2022 për rregullat e transferimit të të drejtave minerare nga zotëruesi

24. 11. 2023

  Vendim nr 357, datë 26.05.2022 për rregullat e transferimit të të drejtave minerare nga zotëruesi

Lexo më shumë >

UDHËZIM I PËRBASHKËT Nr. 19, datë 24.8.2022 PËR MIRATIMIN E FORMATIT STANDARD PËR HARTIMIN E PLANIT TË REHABILITIMIT TË MJEDISIT NË VEPRIMTARITË MINERARE

01. 02. 2023

Udhezim nr.19, date24.08.2022 per miratimin e formatit standard per hartimin e planit te rehabilitimit te mjedisit ne vp.minerare UDHËZIM I PËRBASHKËT Nr. 19, datë 24.8.2022 “PËR MIRATIMIN E FORMATIT STANDARD...

Lexo më shumë >