Akt-verifikimi i koordinatave të lejeve minerare

Verifikimi i koordinatave të lejeve minerare

25. 01. 2018

Në bazë të Ligjit nr. 10304, datë 15.07.2010 “Për Sektorin Minerar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar dhe akteve nënligjore në zbatim të tij, Drejtoria Minerare në AKBN, ofron shërbimin...

Lexo më shumë >