Të tjera

Buxheti i AKBN-së për vitin 2022

18. 03. 2022

Buxheti i AKBN për vitin 2022

Lexo më shumë >

Lista e dokumenteve që administrohen nga AKBN me afatet e ruajtjes

01. 11. 2021

Lista e dokumenteve që administrohen nga AKBN me afatet e ruajtjes Lista Tip e ruajtjes së dok AKBN (1)

Lexo më shumë >

Plani i Zhvillimit të AKBN-së për vitin 2021

19. 03. 2021

Plani i Zhvillimit për vitin 2021 AKBN

Lexo më shumë >

Urdhri Nr.80 i Departamentit të Administratës Publike, datë 17.11.2020

20. 11. 2020

Miratimi i rregullave dhe procedurave  standarde të punës të harmonizuara, gjatë periudhës së gjendjes së epidemisë të shkaktuar nga COVID-19 dhe periudhës së kohëzgjatjes së vitit shkollor 2020-2021. Bashkëngjitur linku:...

Lexo më shumë >

Programi i Zhvillimit të AKBN-së për vitin 2020

20. 10. 2020

Programi i Zhvillimit 2020 Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore

Lexo më shumë >

Programi i Zhvillimit të AKBN-së për vitin 2019

20. 10. 2020

Programi i Zhvillimit 2019 Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore

Lexo më shumë >

VENDIM Nr. 423, datë 28.5.2020

29. 05. 2020

VENDIM Nr. 423, datë 28.5.2020 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.305,DATË 16.4.2020, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE, TË DOKUMENTACIONIT DHE TË MASËS SË PËRFITIMIT TË NDIHMËS...

Lexo më shumë >

Rregullore

05. 02. 2019

RREGULLORE OPONENCA TEKNIKE RREGULLORE AKBN – Korrik 2018 STATUT-RREGULLORE-AKBN-azhornuar në korrik-2018

Lexo më shumë >