Të tjera

VENDIM Nr. 423, datë 28.5.2020

29. 05. 2020

VENDIM Nr. 423, datë 28.5.2020 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.305,DATË 16.4.2020, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE, TË DOKUMENTACIONIT DHE TË MASËS SË PËRFITIMIT TË NDIHMËS...

Lexo më shumë >

Rregullore e AKBN – Përditësuar në Korrik 2018

05. 02. 2019

RREGULLORE AKBN – Korrik 2018

Lexo më shumë >

Programi i Zhvillimit të Akbn-së për vitin 2018

18. 07. 2018

PROGRAMI I ZHVILLIMIT TËAKBN PER VITIN 2018

Lexo më shumë >

Statut – Rregullore e funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore (AKBN)

01. 11. 2009

Statut – Rregullore e funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore (AKBN) Lexo të plotë

Lexo më shumë >