Raporte të AKBN

Broshura 2022: Burimet Minerare

11. 10. 2022

Mineral Resources 2022

Lexo më shumë >

Treguesit vjetor sipas vetëdeklarimeve në Rev-Zone për vitin 2020

08. 03. 2021

Raport për treguesit minerar të realizuar për vitin 2020 në Shqipëri

Lexo më shumë >

Prodhimi i naftës dhe gazit në Shqipëri për vitin 2019

14. 02. 2020

Prodhimi i naftës në Shqipëri sipas objekteve dhe eksporti 2019, prodhimi i naftës dhe gazit në Shqipëri për vitin 2019 dhe grafikët e prodhimit . Prodhimi i naftës në Shqipëri...

Lexo më shumë >

Broshura 2019: Hidrokarburet në Shqipëri

21. 05. 2019

Petroleum  Exploration  and Production    

Lexo më shumë >

Broshura 2019: Burimet Minerare

21. 05. 2019

Mineral Resources

Lexo më shumë >

Broshura 2019: Potenciali Hidroenergjitik në Shqipëri

21. 05. 2019

Hydro- Energetic Potential of Albania

Lexo më shumë >