Raporte të AKBN

Treguesit vjetor sipas vetëdeklarimeve në Rev-Zone për vitin 2020

08. 03. 2021

Raport për treguesit minerar të realizuar për vitin 2020 në Shqipëri

Lexo më shumë >

Prodhimi i naftës dhe gazit në Shqipëri për vitin 2019

14. 02. 2020

Prodhimi i naftës në Shqipëri sipas objekteve dhe eksporti 2019, prodhimi i naftës dhe gazit në Shqipëri për vitin 2019 dhe grafikët e prodhimit . Prodhimi i naftës në Shqipëri...

Lexo më shumë >

Broshura 2019: Hidrokarburet në Shqipëri

21. 05. 2019

Petroleum  Exploration  and Production    

Lexo më shumë >

Broshura 2019: Burimet Minerare

21. 05. 2019

Mineral Resources

Lexo më shumë >

Broshura 2019: Potenciali Hidroenergjitik në Shqipëri

21. 05. 2019

Hydro- Energetic Potential of Albania

Lexo më shumë >

Prodhimi i mineralit të kromit i realizuar për vitet 2015-2017 në Bulqizë

15. 04. 2019

Tabela e prodhimit të mineralit të kromit për vitet 2015-2017 në Bulqizë

Lexo më shumë >