Njoftime

Raport i mbledhjes së Këshillit Teknik të AKBN

01. 08. 2017

Drejtoria Minerare përmbylli raportin e mbikqyrjes së  gjashtëmujorit të parë periudha Janar- Korrik 2017. Nr.5926 Prot, Datë 31.07.2017 vendimin e Këshillit Teknik të AKBN Nr.575 datë 26.07.2017 me temë “Mbikqyrja...

Lexo më shumë >

Shpallet vend i lirë pune

26. 07. 2017

Në bazë të Nenit 26, kreut VI i Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, për mënyrën e marrjes në punë  për vend të lira në organikën e AKBN-së, shpallet...

Lexo më shumë >

Njoftim për subjektet minerare

11. 07. 2017

Në vijim të detyrave që kanë subjektet e pajisura me leje minerare në zbatim te Ligjit Nr. 10304 datë 15.7.2010, “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar,  veçanërisht...

Lexo më shumë >

Punonjësit e AKBN që kanë marrë lejen vjetore gjatë muajit qershor, 2017

16. 06. 2017

Bazuar  në Urdhërin  e  Drejtorit  Ekzekutiv  të  Agjencisë  Kombëtare të  Burimeve  Natyrore, z.Elion Semanaj,  nr.940, dt.13.06.2017 “ Për marrjen e pushimeve vjetore të punonjësve  të  AKBN-së  në muajin Qershor, 2017,...

Lexo më shumë >

Urdhri i Këshillit të Ministrave Nr.473, dt.01.06.2017

13. 06. 2017

Bazuar në Urdhrin e Këshillit të Ministrave nr.473 dt.01.06.2017” për marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore, gjatë...

Lexo më shumë >