Drejtoria e Energjive të Rinovueshme

LIGJ Nr. 43/2015 “PËR SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE” (ndryshuar me ligjin nr. 7/2018, datë 15.2.2018)

05. 04. 2019

LIGJ Nr. 43/2015 PËR SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE (ndryshuar me ligjin nr. 7/2018, datë 15.2.2018) (i përditësuar, 2018) Kliko: Ligj_43_30042015_përditësuar_2018

Lexo më shumë >

LIGJ Nr. 116/2016 “PËR PERFORMANCËN E ENERGJISË SË NDËRTESAVE”

03. 04. 2019

LIGJ Nr. 116/2016 “PËR PERFORMANCËN E ENERGJISË SË NDËRTESAVE” Kliko: Ligjet.org – Për performancën e energjisë së ndërtesave

Lexo më shumë >

LIGJ Nr. 7/2017 “PËR NXITJEN E PËRDORIMIT TË ENERGJISË NGA BURIMET E RINOVUESHME”

03. 04. 2019

LIGJ Nr. 7/2017 PËR NXITJEN E PËRDORIMIT TË ENERGJISË NGA BURIMET E RINOVUESHME1 Kliko: LIGJ nr. 7-2017, datë 2.2.2017

Lexo më shumë >

Ligji Nr. 9072 dt. 22.05.2003 – Për sektorin e energjisë elektrike

22. 05. 2003

LIGJ Nr .9072, datë 22.5.2003 PËR SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKËS...

Lexo më shumë >

Procedurat e GO dhe CGJ

21. 05. 2003

Baza ligjore Ligji nr. 9072 datë 22.05.2003 “ Për Sektorin e Energjisë Elektrike” i ndryshuar , Rregullat dhe procedurat e certifikimit të prodhimit të energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme...

Lexo më shumë >

Vendim Nr. 38 dt. 16.01.2003 – Për miratimin e normave të rregullave dhe kushteve të projektimit dhe të ndërtimit, të prodhimit dhe ruajtjes së nxehtësisë në ndërtesa

16. 01. 2003

VENDIM Nr. 38, datë 16.1.2003 PËR MIRATIMIN E NORMAVE, TË RREGULLAVE DHE KUSHTEVE TË PROJEKTIMIT DHE TË NDËRTIMIT, TË PRODHIMIT DHE RUAJTJES SË NXEHTËSISË NË NDËRTESA Në mbështetje të nenit...

Lexo më shumë >

Ligji Nr. 8987 dt. 24.12.2002 – Për krijimin e kushteve lehtësuese për ndërtimin e burimeve të reja të prodhimit të energjisë elektrike

24. 12. 2002

L I G J Nr. 8987, datë 24.12.2002 PËR KRIJIMIN E KUSHTEVE LEHTËSUESE PËR NDËRTIMIN E BURIMEVE TË REJA TË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE Në mbështetje të neneve 78 pika...

Lexo më shumë >

Ligji Nr. 8937 dt 12.9.2002 – Për ruajtjen e nxehtësisë në ndërtesa

11. 09. 2002

Nr. 8937, datë 12.9.2002 PËR RUAJTJEN E NXEHTËSISË NË NDËRTESA Në mbështetje të neneve 78, 81 pika 1 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,...

Lexo më shumë >