Drejtoria e Energjive të Rinovueshme

LIGJ Nr. 43/2015 “PËR SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE” (ndryshuar me ligjin nr. 7/2018, datë 15.2.2018)

05. 04. 2019

LIGJ Nr. 43/2015 PËR SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE (ndryshuar me ligjin nr. 7/2018, datë 15.2.2018) (i përditësuar, 2018) Kliko: Ligj_43_30042015_perditesuar_2018

Lexo më shumë >

LIGJ Nr. 116/2016 “PËR PERFORMANCËN E ENERGJISË SË NDËRTESAVE”

03. 04. 2019

LIGJ Nr. 116/2016 “PËR PERFORMANCËN E ENERGJISË SË NDËRTESAVE” Kliko: Ligjet.org – Për performancën e energjisë së ndërtesave

Lexo më shumë >

LIGJ Nr. 7/2017 “PËR NXITJEN E PËRDORIMIT TË ENERGJISË NGA BURIMET E RINOVUESHME”

03. 04. 2019

LIGJ Nr. 7/2017 PËR NXITJEN E PËRDORIMIT TË ENERGJISË NGA BURIMET E RINOVUESHME1 Kliko: LIGJ nr. 7-2017, date 2.2.2017

Lexo më shumë >

Ligji Nr. 9072 dt. 22.05.2003 – Për sektorin e energjisë elektrike

22. 05. 2003

LIGJ Nr .9072, date 22.5.2003 PER SEKTORIN E ENERGJISE ELEKTRIKE Ne mbështetje te neneve 78 dhe 83, pika 1 te Kushtetutës, me propozimin e Këshillit te Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKES...

Lexo më shumë >

Procedurat e GO dhe CGJ

21. 05. 2003

Baza ligjore Ligji nr. 9072 date 22.05.2003 “ Per Sektorin e Energjise Elektrike” I ndryshuar , Rregullat dhe procedurat e certifikimit te prodhimit te energjise elektrike nga burimet e rinovueshme...

Lexo më shumë >