Hidrokarburet

Marrëveshjet hidrokarbure: Kompanitë

25. 01. 2017

Kompanitë Albpetrol sh.a kontrollon pjesën më të madhe të vendburimeve dhe depozitave të naftës në Shqipëri. Duke filluar nga viti 2004, në territorin e Republikës së Shqipërisë veprojnë 5 kompani,...

Lexo më shumë >

Ligji nr. 7746 date 28.07.1993 “Per hidrokarburet”, i perditesuar

21. 12. 2016

Ligji nr. 7746 date 28.07.1993 “Per hidrokarburet”, i perditesuar  

Lexo më shumë >

Udhëzim Nr. 32, dt. 24.10.2008 – Për procedurat e rimbursimit të akcizës së lëndëve djegëse të konsumuara në serrat me ngrohje dhe prodhimin e produkteve industriale dhe agroindustriale, të cilat përdoren për nevojat teknologjike të prodhimit

27. 01. 2014

Udhëzim Nr. 32, dt. 24.10.2008 – Për procedurat e rimbursimit të akcizës së lëndëve djegëse të konsumuara në serrat me ngrohje dhe prodhimin e produkteve industriale dhe agroindustriale, të cilat...

Lexo më shumë >

Ligj Nr. 183/2013 “Për një ndryshim në Ligjin nr. 7811, datë 12.4.1994, “Për miratimin me ndryshime të dekretit nr. 782, datë 22.2.1994 “Për sistemin fiskal në sektorin e hidrokarbureve(kërkim-prodhim)””

26. 01. 2014

Ligj Nr. 183/2013 “Për një ndryshim në Ligjin nr. 7811, datë 12.4.1994, “Për miratimin me ndryshime të dekretit nr. 782, datë 22.2.1994 “Për sistemin fiskal në sektorin e hidrokarbureve(kërkim-prodhim)””

Lexo më shumë >

Ligji nr. 180/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr. 61/2012 “Për akcizat në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar

26. 01. 2014

Ligji nr. 180/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr. 61/2012 “Për akcizat në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar

Lexo më shumë >