Drejtoria Hidrokarbure

Marrëveshje lidhur më 26.07.1993 midis Ministrisë Së Industrisë, Burimeve Minerare dhe Energjetike dhe Albpetrol-it, Bashkësisë Ekonomike të Naftës dhe Gazit

26. 01. 2014

Marrëveshje lidhur më 26.07.1993 midis Ministrisë Së Industrisë, Burimeve Minerare dhe Energjetike dhe Albpetrol-it, Bashkësisë Ekonomike të Naftës dhe Gazit

Lexo më shumë >

Ligj Nr. 183/2013 “Për një ndryshim në Ligjin nr. 7811, datë 12.4.1994, “Për miratimin me ndryshime të dekretit nr. 782, datë 22.2.1994 “Për sistemin fiskal në sektorin e hidrokarbureve(kërkim-prodhim)””

26. 01. 2014

Ligj Nr. 183/2013 “Për një ndryshim në Ligjin nr. 7811, datë 12.4.1994, “Për miratimin me ndryshime të dekretit nr. 782, datë 22.2.1994 “Për sistemin fiskal në sektorin e hidrokarbureve(kërkim-prodhim)””

Lexo më shumë >

Ligji nr. 180/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr. 61/2012 “Për akcizat në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar

26. 01. 2014

Ligji nr. 180/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr. 61/2012 “Për akcizat në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar

Lexo më shumë >

Ligji nr. 182/2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 7928, datë 27.4.1995, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”, të ndryshuar

26. 01. 2014

Ligji nr. 182/2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 7928, datë 27.4.1995, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”, të ndryshuar

Lexo më shumë >

Ligj Nr.7811, datë 12.04.1994 « Mbi aprovimin e dekretit nr.782, datë 22.2.1994″Mbi sistemin fiskal në sektorin e hidrokarbureve(kërkim-prodhim)”»

26. 01. 2014

Ligj Nr.7811, datë 12.04.1994 « Mbi aprovimin e dekretit nr.782, datë 22.2.1994″Mbi sistemin fiskal në sektorin e hidrokarbureve(kërkim-prodhim)”»

Lexo më shumë >

Ligji Nr.7746, datë 28.7.1993 – Për Hidrokarburet (Kërkimi dhe Prodhimi)

26. 01. 2014

Ligji nr.7746, datë 28.07.1993″PËR HIDROKARBURET (KËRKIMI DHE PRODHIMI)”

Lexo më shumë >

Dekret Nr. 782, datë 22.02.1994 “Për sistemin fiskal në sektorin e hidrokarbureve (kërkim – prodhimi)”

26. 01. 2014

Dekret Nr. 782, datë 22.02.1994 “Për sistemin fiskal në sektorin e hidrokarbureve (kërkim – prodhimi)”

Lexo më shumë >

Ligj Nr.7853, datë 29.7.1994 “Për disa shtesa në ligjin nr.7746, datë 28.7.1993 “Për hidrokarburet (kërkimi dhe prodhimi)”

26. 01. 2014

Ligj Nr.7853, datë 29.7.1994 “Për disa shtesa në ligjin nr.7746, datë 28.7.1993 “Për hidrokarburet (kërkimi dhe prodhimi)”

Lexo më shumë >