Shërbime të AKBN

Shërbimet online të AKBN-së në portalin e-albania

13. 06. 2022

1- Analiza fiziko-kimike të mineraleve Shërbimi elektronik “Analiza fiziko-kimike të mineraleve” i mundëson individëve dhe subjekteve të aplikojnë online për kryerjen e analizave fiziko-kimike me metodikat teknike sipas standartit ndërkombëtar...

Lexo më shumë >

Oponenca teknike minerare

25. 01. 2018

-Kryerje e oponencës teknike për studime, projekte dhe material studimore të hapje të minierave sipërfaqësore dhe nëntoksore; -Kryerje e oponencës teknike për studime, projekte dhe materiale studimore të shfrytëzimit të...

Lexo më shumë >

Hartim, dhënie studimi për projekt minerar

25. 01. 2018

KARTELË INFORMATIVE AL042061 1. Emri i shërbimit Hartim dhe dhënie studimi për projekt minerar 2. Cili është qëllimi i shërbimit? Marrja e informacionit për vendburimet, që shpallen si zona minerare,...

Lexo më shumë >

Monitorimi i HEC-eve

25. 01. 2018

Monitorimi i HEC-eve Drejtoria e Monitorimit të Hidroçentraleve në AKBN kryen monitorimin e kontratave konçesionare dhe jo konçesionare. Monitorimi konsiston në : Monitorimin e përmbushjes së detyrimeve kontraktuale dhe ligjore...

Lexo më shumë >

Çertifikimi i kartës teknologjike

25. 01. 2018

  Subjektet, që kërkojnë rimbursimin e akcizës së lëndëve djegëse (solar dhe mazut), të përdorura në serrat me ngrohje, në proceset teknologjike, për prodhimin e produkteve industriale dhe agroindustriale, duhet...

Lexo më shumë >

Verifikimi i koordinatave të lejeve minerare

25. 01. 2018

KARTELË INFORMATIVE AL042059 1. Emri i shërbimit Akt verifikimi në terren brenda zonës minerare për përplasje me infrastruktura të tjera ose me leje të tjera minerare 2. Cili është qëllimi...

Lexo më shumë >

Sigurimi i oponencës teknike shtetërore në fushën e hidroenergjisë

25. 01. 2018

Sigurimi i oponencës teknike shtetërore në fushën e hidroenergjisë Në zbatim të ligjit dhe akteve nënligjore përkatëse, Sektori i Proçedurave, verifikimit dhe trajtimit të ankesave zbaton politikat e qeverisë në...

Lexo më shumë >

Shërbimet e ofruara nga laboratori fiziko-kimik në AKBN

25. 01. 2018

KARTELË INFORMATIVE AL042060 1. Emri i shërbimit Analiza fiziko- kimike të mineraleve 2. Cili është qëllimi i shërbimit? Përcaktimi i vetive minerale për mineralet që do të shfrytëzohet. 3. Çfarë...

Lexo më shumë >