Hidroenergjitike-legjislacioni

VKM Nr. 206, date 15.03.2017

08. 03. 2018

VKM Nr. 206, date 15.03.2017, “Per nje shtese ne Vendimin Nr. 547, date 9.08.2006, te Keshillit te Ministrave “Per krijimin e Agjensise Kombetare te Burimeve Natyrore”, te ndryshuar”. 1. Ne...

Lexo më shumë >

VKM Nr. 206, datë 15/03/2017

03. 04. 2017

Vendimi i ri i Qeverisë mbi ndryshimin e VKM 547, të AKBN-së VKM Nr. 206, datë 15/03/2017, “Për një shtesë në Vendimin Nr. 547, datë 9/08/2006, të Këshillit të Ministrave...

Lexo më shumë >

VKM 718, date 12.10.2016

07. 11. 2016

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 822, DATË 7.10.2015, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE DHE PROCEDURAVE TË NDËRTIMIT TË KAPACITETEVE TË REJA PRODHUESE TË ENERGJISË...

Lexo më shumë >