Drejtoria e Monitorimit të Hidrocentraleve

Situata në Sektorin Hidroenergjitik

27. 02. 2023

Situata në Sektorin Hidroenergjitik

Lexo më shumë >

Kontratat aktive të HEC-eve

27. 02. 2023

Kontratat aktive të HEC-eve

Lexo më shumë >

LIGJ Nr. 43/2015 “PËR SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE” (ndryshuar me ligjin nr. 7/2018, datë 15.2.2018)

05. 04. 2019

LIGJ Nr. 43/2015 PËR SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE1 (ndryshuar me ligjin nr. 7/2018, datë 15.2.2018) (i përditësuar, 2018) Kliko: Ligj_43_30042015_përditësuar_2018

Lexo më shumë >

VKM Nr. 206, datë 15.03.2017

08. 03. 2018

VKM Nr. 206, datë 15.03.2017, “Për një shtesë në Vendimin Nr. 547, datë 9.08.2006, të Këshillit të Ministrave “Për krijimin e Agjensisë Kombëtare të Burimeve Natyrore”, të ndryshuar”. 1. Në...

Lexo më shumë >

VKM Nr. 206, datë 15/03/2017

03. 04. 2017

Vendimi i ri i Qeverisë mbi ndryshimin e VKM 547, të AKBN-së VKM Nr. 206, datë 15/03/2017, “Për një shtesë në Vendimin Nr. 547, datë 9/08/2006, të Këshillit të Ministrave...

Lexo më shumë >

VKM 718, date 12.10.2016

07. 11. 2016

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 822, DATË 7.10.2015, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE DHE PROCEDURAVE TË NDËRTIMIT TË KAPACITETEVE TË REJA PRODHUESE TË ENERGJISË...

Lexo më shumë >