Hidroenergjitike-legjislacioni

VKM Nr. 206, datë 15/03/2017

03. 04. 2017

Vendimi i ri i Qeverisë mbi ndryshimin e VKM 547, të AKBN-së VKM Nr. 206, datë 15/03/2017, “Për një shtesë në Vendimin Nr. 547, datë 9/08/2006, të Këshillit të Ministrave...

Lexo më shumë >

VKM 718, date 12.10.2016

07. 11. 2016

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 822, DATË 7.10.2015, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE DHE PROCEDURAVE TË NDËRTIMIT TË KAPACITETEVE TË REJA PRODHUESE TË ENERGJISË...

Lexo më shumë >

Ligj Nr.7853, date 29.7.1994 “Për disa shtesa në ligjin nr.7746, datë 28.7.1993 “Për hidrokarburet (kërkimi dhe prodhimi)”

26. 01. 2014

Ligj Nr.7853, date 29.7.1994 “Për disa shtesa në ligjin nr.7746, datë 28.7.1993 “Për hidrokarburet (kërkimi dhe prodhimi)”

Lexo më shumë >

URDHËR Nr.478, datë 27.6.2011 “PËR MIRATIMIN E FORMËS DHE PËRMBAJTJES SË VENDIMEVE TË KËSHILLAVE TEKNIKË …

19. 11. 2013

URDHËR Nr.478, datë 27.6.2011 PËR MIRATIMIN E FORMËS DHE PËRMBAJTJES SË VENDIMEVE TË KËSHILLAVE TEKNIKË TË INSTITUCIONEVE TË SHGJSH-SË DHE AKBN-SË PËR APLIKIMET E LEJEVE MINERARE, PËR SHTYRJEN E AFATIT...

Lexo më shumë >