Minierat

Urdher nr. 202, dt.20.06.2016

22. 06. 2016

Urdheri Nr 202 date 20 06 2016

Lexo më shumë >

Urdher nr. 201, dt.20.06.2016

22. 06. 2016

Urdher Nr201 date 20 06 2016 (1)  

Lexo më shumë >

VKM nr. 301, datë 20.04.2016

29. 04. 2016

“Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 320, datë 21.4.2011, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e procedurave e të kritereve të konkurrimit dhe të afateve të shqyrtimit të...

Lexo më shumë >

VENDIM Nr. 741, datë 9.9.2015

02. 10. 2015

VKM, Nr.741, date 09.09.2015, “Per miratimin e formes, rasteve te kthimit dhe menyres se llogaritjes te garancive financiare per rehabilitimin e mjedisit, për realizimin e programit minimal të punës dhe...

Lexo më shumë >