Drejtoria Minerare

UDHËZIM I PËRBASHKËT Nr. 19, datë 24.8.2022 PËR MIRATIMIN E FORMATIT STANDARD PËR HARTIMIN E PLANIT TË REHABILITIMIT TË MJEDISIT NË VEPRIMTARITË MINERARE

01. 02. 2023

Udhezim nr.19, date24.08.2022 per miratimin e formatit standard per hartimin e planit te rehabilitimit te mjedisit ne vp.minerare UDHËZIM I PËRBASHKËT Nr. 19, datë 24.8.2022 “PËR MIRATIMIN E FORMATIT STANDARD...

Lexo më shumë >

UDHËZIM I PËRBASHKËT Nr. 18, datë 24.8.2022 MBI GARANCINË FINANCIARE PËR REALIZIMIN E PLANIT TË REHABILITIMIT TË MJEDISIT PËR VEPRIMTARITË MINERARE

01. 02. 2023

Udhezim nr.18, date 24.08.2022 mbi garancite financiare per realizimin e planit te rehabilitimit te mjedisit per vep.minerare UDHËZIM I PËRBASHKËT Nr. 18, datë 24.8.2022 “MBI GARANCINË FINANCIARE PËR REALIZIMIN E...

Lexo më shumë >

Urdhër nr.269 datë 11.11.2022 “PËR KONTROLLIN DHE MONITORIMIN NË VEPRIMTARINË MINERARE TË PËRPUNIMIT PËR OPERACIONET E SELEKSIONIMIT,THYERJES,FRAKSIONIMIT,PASURIMIT DHE PROCESEVE METALURGJIKE PËR GRUPIN E MINERALEVE METALOR E NDËRTIMOR”

28. 12. 2022

Urdhër nr.269 datë 11.11.2022 “PËR KONTROLLIN DHE MONITORIMIN NË VEPRIMTARINË MINERARE TË PËRPUNIMIT PËR OPERACIONET E SELEKSIONIMIT,THYERJES,FRAKSIONIMIT,PASURIMIT DHE PROCESEVE METALURGJIKE PËR GRUPIN E MINERALEVE METALOR E NDËRTIMOR” Urdher nr.269 Per...

Lexo më shumë >

Vendim Nr.741, datë 9.9.2015 PËR MIRATIMIN E FORMËS ,RASTEVE TË KTHIMIT DHE MËNYRËS SË LLOGARITJES TË GARANCIVE FINANCIARE PËR REHABILITIMIN E MJEDISIT,PËR REALIZIMIN E PROGRAMIT MINIMAL TË PUNËS DHE REALIZIMIN E INVESTIMIT NË VEPRIMTARINË MINERARE (ndryshuar me VKM nr.865, datë 29.12.2021)

25. 08. 2022

Vendim Nr.741, datë 9.9.2015 PËR MIRATIMIN E FORMËS ,RASTEVE TË KTHIMIT DHE MËNYRËS SË LLOGARITJES TË GARANCIVE FINANCIARE PËR REHABILITIMIN E MJEDISIT,PËR REALIZIMIN E PROGRAMIT MINIMAL TË PUNËS DHE REALIZIMIN...

Lexo më shumë >

Rregullore për Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit për Shqyrtimin e Dokumentacionit dhe Miratimit të Planeve Vjetore të Punës, të Zotëruesve të Lejeve Minerare të Shfrytëzimit

25. 08. 2022

Rregullore për Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit për Shqyrtimin e Dokumentacionit dhe Miratimit të Planeve Vjetore të Punës, të Zotëruesve të Lejeve Minerare të Shfrytëzimit

Lexo më shumë >

Ligji Nr.10 304, Datë 15.07.2010 Për Sektorin Minerar në Republikën e Shqipërisë i ndryshuar me ligjin Nr.65 /2021

25. 08. 2022

Ligji Nr.10 304, Datë 15.07.2010 Për Sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë i ndryshuar me ligjin Nr.65 2021

Lexo më shumë >

Rregullore e ndryshuar e “Komisionit të Shqyrtimit të Programeve Vjetore në Sektorin Minerar” si dhe “Lidhja nr. 1”

03. 12. 2021

Regullore për organizimin dhe funksionimin e komisionit për shqyrtimin e dokumentacionit dhe miratimit të planeve vjetore të punës të zotëruesve të lejeve minerare të shfrytëzimit Lidhja 1

Lexo më shumë >

VENDIM Nr. 218, datë 11.3.2015

03. 04. 2019

VENDIM Nr. 218, datë 11.3.2015 “PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, PROCEDURAVE DHE RREGULLAVE PËR SHFRYTËZIMIN, NË SIPËRFAQE DHE NËNTOKË, TË ZONAVE QË JANË NGJITUR ME LEJET EKZISTUESE DHE NDRYSHIMIN E KOORDINATAVE...

Lexo më shumë >