Kuadri Ligjor i AKBN

Udhëzim Nr.17/2015

06. 02. 2019

Udhëzim i përbashkët nr. 17 (1)

Lexo më shumë >

Ligji Nr.92/2014

06. 02. 2019

ligjtvsh92-2014.2472014

Lexo më shumë >

Ligji Nr.91, datë 28.02.2013

06. 02. 2019

LIGJ 91-2013 Për vlerësimin strategjik mjedisor

Lexo më shumë >

Ligji Nr.10431, datë 09.06.2011

06. 02. 2019

ligji-nr.-10431,-datë-9.6.2011–për-mbrojtjen-e-mjedisit

Lexo më shumë >

Ligji Nr. 9975, datë 28.7.2008

06. 02. 2019

Ligj_9975_28_07_2008_përditësuar_2017 Për Taksat Kombëtare

Lexo më shumë >

VENDIM Nr.1109, datë 30.7.2008 PËR SIGURIMIN PUNONJËSVE, TË PUNËSUAR NË VEPRIMTARINË MINERARE, NGA AKSIDENTET NË PUNË

09. 02. 2018

VENDIM Nr.1109, datë 30.7.2008 PËR SIGURIMIN PUNONJËSVE, TË PUNËSUAR NË VEPRIMTARINË MINERARE, NGA AKSIDENTET NË PUNË Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 6 e 40 të ligjit...

Lexo më shumë >