Njoftime

Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore,sërish vijon traditën e dhurimit të gjakut

10. 09. 2020

Në mbështetje të “Programit të Dhurimit Vullnetar të Gjakut”, AKBN i përgjigjet si përherë thirrjes së Kryqit të Kuq Shqiptar për dhurimin e gjakut. Duke vlerësuar maksimalisht nevojat për gjak...

Lexo më shumë >

Njoftim për konsulent të jashtëm për Drejtorinë Hidrokarbure

29. 06. 2020

AKBN, Drejtoria Hidrokarbure kërkon një Konsulent të Jashtëm me ekspertizë në fushën e gjeologjisë, gjeofizikës, vlerësimit të rezervave, etj. Kriteret që duhet të përmbushë Konsulenti, janë si më poshtë vijon:...

Lexo më shumë >

Njoftim për subjektet minerare

04. 06. 2020

Pas ndërprerjes së përkohshme të mbledhjeve të Këshillit Teknik dhe të Komisionit të Miratimit të Planeve Vjetore të Punës për shkak të masave dhe luftës kundër përhapjes së koronavirusit (Covid-19),...

Lexo më shumë >

Njoftim për shoqëritë koncesionare të HEC-eve

04. 06. 2020

Pas pezullimit të përkohshëm të mbledhjeve të Grupit të Oponencës Teknike dhe procedurave të monitorimit të kontratave koncesionare dhe kontratave objekt i VKM Nr. 822, datë 07.10.2015, për shkak të masave parandaluese...

Lexo më shumë >

Njoftim mbi korrespondencat zyrtare me AKBN-në

16. 04. 2020

Në vijim të masave kundër përhapjes së koronavirusit (Covid-19), si dhe gatishmërisë së AKBN për të siguruar vijueshmërinë e punës pavarësisht situatës, Ju informojmë se të gjitha shkresat e kthyera...

Lexo më shumë >

Njoftim për shoqëritë koncesionare të HEC-eve

30. 03. 2020

Në kuadër të masave parandaluese të marra nga Qeveria Shqiptare për parandalimin e përhapjes së Covid-19, AKBN – Drejtoria e Monitorimit të HEC-eve njofton të gjitha shoqëritë koncesionare të cilat...

Lexo më shumë >

NJOFTIM PËR SUBJEKTET MINERARE

27. 03. 2020

Mbi marrjen e masave për parandalimin e përhapjese së infeksionit të shkaktuar nga “COVID -19” Në kuadër të masave dhe luftës kundër përhapjes së koronavirusit (Covid-19), Agjencia Kombëtare e Burimeve...

Lexo më shumë >

Për mënyrën e paraqitjes së kërkesave/ankesave nga subjektet

11. 03. 2020

Në kuadër të masave dhe luftës kundër përhapjes së koronavirusit (Covid 19), Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore njofton të gjitha subjektet se ankesat dhe kërkesat e ndryshme nuk do të...

Lexo më shumë >