Minierat Sidebar

Të dhëna statistikore

07. 06. 2018

Lejet Minerare dhe Subjektet përkatëse që i zotërojnë ato Numri i të punësuarve, realizimi i prodhimit, investimeve, si dhe renta minerare e vetëdeklaruar nga subjektet për vitin 2017

Lexo më shumë >

Laboratori Fiziko-Kimik

22. 09. 2014

Sektori Laboratorit vepron ne perberje te Drejtorise Minerare prane AKBN-se dhe perbehet nga dy njesi te veçanta laboratorike te pajisura me aparaturat dhe paisjet e duhura bashkekohore; 1. Laboratori teknollogjik...

Lexo më shumë >

Shërbimet e drejtorisë minerare

27. 01. 2014

Studime tekniko-ekonomike dhe projekte hapje dhe shfrytëzimi (për marrjen e Lejes Minerare për Shfrytëzim); Vlerësime të ndikimit në mjedis; Raporte gjeologo-inxhinjerike dhe projekte të shfrytëzimit të inerteve lumore; Projekte teknike...

Lexo më shumë >