Minierat Sidebar

Harta Dixhitale

24. 02. 2015

https://akbn.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1783114e15074dd3b2a2f0b5d36048a6

Lexo më shumë >

Laboratori Fiziko-Kimik

22. 09. 2014

Sektori Laboratorit vepron ne perberje te Drejtorise Minerare prane AKBN-se dhe perbehet nga dy njesi te veçanta laboratorike te pajisura me aparaturat dhe paisjet e duhura bashkekohore; 1. Laboratori teknollogjik...

Lexo më shumë >

Shërbimet e drejtorisë minerare

27. 01. 2014

Studime tekniko-ekonomike dhe projekte hapje dhe shfrytëzimi (për marrjen e Lejes Minerare për Shfrytëzim); Vlerësime të ndikimit në mjedis; Raporte gjeologo-inxhinjerike dhe projekte të shfrytëzimit të inerteve lumore; Projekte teknike...

Lexo më shumë >

Kuadri ligjor

24. 04. 2012

PROÇEDURA LIGJORE PER MIRATIMIN E LEJEVE MINERARE Në baze të Ligji Nr.10 304, datë 15.7.2010. “Për Sektorin Minerar në Republikën e Shqipërisë”, kanë të drejtë të ushtrojnë aktivitet minerar në...

Lexo më shumë >